خانه ها

نسخه آزمایشی

خانه ها

خانه ها همه ساختمان خشت و گلی داشت، کوچه ها تنگ و پر پیچ و خم بود، زمین کوچه ها و حیاط خانه ها ناهموار و دارای پستی و بلندی بسیار بود، کمتر خانه ای یافت می شد که سطح زمین خاکی آن را تسطیح کرده باشند و حتی گاه اطاقهای خشت و گلی براساسی شیب اولیه زمین ساخته شده بود و هماهنگی در تراز بندی کف و بام ساختمان دیده نمی شد.

شاید در سراسر این ده ۴۰۰۰ نفری که حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ خانوار را در بر می گرفت ۱۰ خانه می توانستی یافت که یک یا دو اطاق گچ اندود داشته باشد و احیاناً چند قطعه آجر هم به عنوان فرش قسمتی از کف حیاط یا کنگره دیوار در آن به کار رفته باشد. در بقیه خانه ها ساختمان همه از خشت و گل بود و دیوارهای اطاق را کاهگل می کردند و بام گنبدی یا ضربی خشت و گلی اطاق ها و تأسیسات دیگر (طویله، کاهدان، انبار آذوقه و غیره) هم از کاهگل پوشیده می شد. هر خانواده غالباً در یک خانه زندگی می کرد که گاه شامل یک زن و شوهر و یک یا چند فرزند بود و گاه شامل چند زن و شوهر و فرزندان آنها می شد که در حالت اخیر معمولاً هر زن و شوهر با فرزندانشان در یک اطاق زندگی می کردند به صورتی که در سرمای زمستان و زیر کرسی جای کافی برای خواب شبانه آنها وجود نداشت.

وصف دهکده یا قریه حبیب آباد از نگاه دکتر عباس ادیب حبیب آبادی
وصف دهکده یا قریه حبیب آباد از نگاه دکتر عباس ادیب حبیب آبادی
وصف دهکده یا قریه حبیب آباد از نگاه دکتر عباس ادیب حبیب آبادی
وصف دهکده یا قریه حبیب آباد از نگاه دکتر عباس ادیب حبیب آبادی
وصف دهکده یا قریه حبیب آباد از نگاه دکتر عباس ادیب حبیب آبادی
وصف دهکده یا قریه حبیب آباد از نگاه دکتر عباس ادیب حبیب آبادی

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
سوال امنیتی به منظور تشخیص ربات از انسان
۸ + ۰ =

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به كانون هم انديشى شهر حبیب آباد برخوار می باشد .
Copyright © 2016-2018 All rights reserved.‎